logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

การประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี


โดยได้รับเกียรติจากท่านสุวณา สุวรรณจูฑะ(กรรมการ ป.ป.ช.) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายและทิศทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA)” หัวข้อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘โดย ผู้แทนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดย เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เพื่อชี้แจงแนวทาง และสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙