logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

คลินิก ITA กนอ.องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ


วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์ ITA) (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมงานและจัดบอร์ดนิทรรศการในงาน "กนอ.องค์กรโปร่งใส ใส่ใจประชารัฐ" ตามคำเชิญของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจตุรทิศ บอลล์รูม โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นใน การขับเคลื่อน กนอ. ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร และสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และการบรรยายในหัวข้อ "ไม่ทับซ้อน ไม่ทุจริต คิดบวก" โดยผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย

ในการนี้ศูนย์ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยใช้คอนเซ็ปต์กิจกรรม "คลินิก ITA" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมงาน