logo

ข่าวสารที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

statistic

เริ่มนับ 1 กันยายน 2559

ค้นหา

ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค รัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๑๕ หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและได้ประมวลผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินนำผลคะแนนไปดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ต่อไป

หากท่านต้องการดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลคะแนนโปรดคลิกที่ Link ด้านล่างนี้

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160912155521.pdf

ดาวโหลดเอกสาร