6 มิ.ย. 2563 เผยแพราราคากลาง งานสำรวจความมั่นคงปลอดภัยอาคารบ้านพักพนักงานนิคมฯ บางพลี ทางด้านวิศวกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 2563 เผยแพราราคากลาง การเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว (ตู้คอนเทนเนอร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 5 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำ จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 5 มิ.ย. 2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)
สถาบันเครือข่าย