นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ปีที่ก่อตั้ง : 2520

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2709 3450-3

โทรสาร 0 2709 8193

E-mail : BangPoo.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/bangpoo

 

สถานที่ตั้ง

กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ และ ต.แพรกษา อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

สำนักงานนิคม

649 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร

- กรุงเทพ 37 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ 5,472 - 2 - 68 ไร่ แบ่งเป็น

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,659 - 0 - 96 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 377 - 3 - 56 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 149 - 1 - 60 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,286 - 0 - -56 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

พื้นที่อุตสาหกรรม 6-1-99.3 ไร่

พื้นที่สาธารณูปโภค 2-2-20.68 ไร่

ราคาขาย/เช่า

- ราคาขายที่ดิน

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,600,000 บาท/ไร่
เขตประกอบการเสรี 4,000,000 - 4,500,000 บาท/ไร่

- อัตราค่าเช่า

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 292,820 บาท / ไร่ / ปี
อาคารโรงงานตารางเมตรละ 180 บาท / เดือน
พื้นที่ว่างบริเวณสาธารณูปโภค 266,200 บาท / ไร่ / ปี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยการจ่ายน้ำผ่านท่อประธานเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 800 มิลลิเมตร เข้าสู่ระบบประปาภายในนิคมอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 กิโลโวลต์ ดำเนินการโดย การไฟฟ้านครหลวง

- 40 กิโลโวลต์ – แอมแปร์ / ไร่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบถนน

- ความยาวของถนน 37 กิโลเมตร

- ความกว้างของถนน ถนนสายหลักกว้าง 21 เมตร ถนนสายรองกว้าง 14.50 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- มีคู่สาย 3,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำเสีย 3 แห่ง

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง - ระบบ Activated Sludge ความสามารถในการบำบัด 45,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เขตประกอบการเสรี 1 แห่ง - ระบบ Rotation Biological Contractor (R.B.C.) ความสามารถในการบำบัด 2,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบเตาเผาขยะ

มีเตาเผาขยะในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2 แห่ง

- ความสามารถการเผา 100 ตัน/วัน สำหรับขยะมูลฝอย และขยะทั่วไปดำเนินการโดย บริษัทบางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด

- ความสามารถการเผา 48 ตัน/วัน สำหรับขยะอันตราย ดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- สถานีสูบน้ำ 15 สถานี เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง/สถานี

- ความสามารถของเครื่องสูบน้ำ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรอบพื้นที่

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

- สำนักงานศุลกากร

- ห้องประชุม/สัมมนา

- โรงพยาบาล

- สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)

- สถาบันยานยนต์

- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

- สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- อาคารพาณิชย์ บ้าน/อาคารที่พักอาศัย

- ตัวแทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000.- บาท / ไร่ /เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,200 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- อัตราค่าน้ำประปา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไปในอัตรา ดังนี้

- ปริมาณการใช้น้ำ 1 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 18 บาท

- ปริมาณการใช้น้ำ 5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 19.50 บาท

- ปริมาณการใช้น้ำมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 21 บาท

- อัตราค่าน้ำดิบ 0.15 บาทต่อปริมาณการใช้น้ำประปา 1 ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด หน่วยละ 3.20 - 3.90 บาท

ค่าโทรศัพท์

- อัตราค่าบริการตามที่ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) กำหนด นาทีละ 3 บาท และกด 1234 ตามด้วยเลขหมายปลายทาง (ต่างจังหวัดหรือมือถือ) ค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

TC = 184.77+8.8689 Vi + 17.5162 Vi Si/1000 + CP*

เมื่อ TC คือ ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็น บาท/เดือน

Vi คือ ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาเป็น ลูกบาศก์เมตร/เดือน

Si คือ ค่า BOD ของน้ำเสีย เป็น มิลลิกรัม/ลิตร

Cp*= ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย กรณีที่น้ำเสียมีค่ามลภาวะเกินมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดเฉลี่ยค่าบำบัดน้ำเสียประมาณ ลูกบาศก์เมตรละ 8.75-16.50 บาท

ค่าบริการกำจัดขยะ

- กำจัดขยะโดยวิธีการเผา กิโลกรัมละ 3.30 บาท

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

  1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
  2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
  3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู