นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)

ปีที่ก่อตั้ง : 2554

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2649 7000, 0 2649 7135-7

โทรสาร : 0 2649 7166

E-mail : mktasset@irpc.co.th

Website : www.irpc.co.th

 

 

สถานที่ตั้ง

- ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง (ทางหลวง หมายเลข 3138) ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าเรือแหลมฉบัง ประมาณ 80 กิโลเมตร

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 200 กิโลเมตร

- ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ 50 กิโลเมตร

- เมืองระยอง ประมาณ 30 กิโลเมตร

- ท่าเรือ IRPC ประมาณ 30 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- พื้นที่ทั้งหมด 2,200 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 908 ไร่

- เขตพาณิชยกรรม 446 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 908 ไร่

- เขตพาณิชยกรรม 446 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,000,000 บาท/ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำฝนและน้ำผิวดินจากอ่างเก็บน้ำภายในโครงการ ซึ่งสามารถจัดเก็บน้ำดิบได้ประมาณ 1.55 ล้าน ลบ.ม.

- ระบบผลิตน้ำประปา ความสามารถในการผลิตประมาณ 16,800 ลบ.ม. / วัน

- น้ำประปาสำรองจาก บริิษัท Eastern Water Resources Development and Management Public Co.,Ltd

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- กำลังการผลิต 115 kV

ระบบถนน

- พื้นที่โครงการสามารถเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ถนนบ้านหัวชวด-โรงน้ำตาล เป็นถนน 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 1 เมตร

- ถนนสายประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 18 เมตร

- ถนนสายรองประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 17 เมตร

- ถนนสายย่อย จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)

- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียประมาณ 10,000 ลบ.ม. / วัน

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 800 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,000 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

-14 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ได้รับส่วนลด 10% เป็นเวลา 5 ปี)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 9.50 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
- 4.40 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
(ใช้สูตรในการคำนวณ : TC=100+e.19Vi+10.63ViSi/1000+Cp)