นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โครงการ 2)

ปีที่ก่อตั้ง : 2551

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 02 727 0000 , 0 2727 0021-9

โทรสาร : 02 727 0030 , 0 2727 0099

E-mail: bizdev@gemopolis.com
Website : www.gemopolis.com

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

47/31 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 330 ไร่

ระยะที่ 1 : 42 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

- เขตพาณิชยกรรมและบริการ 34.11 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภค 6.35 ไร่

- พื้นที่สีเขียว 234 ไร่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ระยะที่ 1 : 42 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด