การขออนุมัติ - อนุญาต

การขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อ นักลงทุนต้องการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ขั้นแรกต้องขออนุญาตใช้ที่ดิน กับ กนอ.ก่อน โดยยื่นคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/1) หากกนอ. พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน กนอ. จะออกใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 01/2)

ขั้นตอนการขออนุญาตทางเอกสาร

1. กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/1) ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จากนั้นให้ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ OSS สำนักงานใหญ่ กนอ. หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง (แบบฟอร์ม 1 เล่มจะมี 3 ชุด เวลายื่นให้ยื่นทั้ง 3 ชุด)

2. กนอ. พิจารณาความถูกต้องจากเอกสาร แล้ว หากสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กนอ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการ ให้มาทำสัญญาการใช้ที่ดินฯ และรับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 01/2) โดยเสียค่าบริการในการออกใบอนุญาต 10,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ขั้นตอนการขออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permission & Privilege)

1. ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบ e-Permission & Privilege

2. เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่ กนอ. แล้ว จะได้รับ Username และ Password ซึ่งจะสามารถขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ตาม Link ที่จะแจ้งไปทาง e-Mail

3. ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทันทีโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับ

4. ระบบจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการพิจารณาทาง e-Mail หากมีการออกใบอนุญาตและ/หรือการทำนิติกรรมใดๆ จะแจ้งให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการที่ กนอ. หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

กรณี ผู้ขอใช้ที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคน
ต่างด้าว ) ของผู้ขอใช้ที่ดิน
- หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจ)
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็น
ต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
- แผนผังแสดงเลขที่แปลงที่ดินตามผังแม่บท
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงการมีสิทธิเข้าใช้ที่ดิน

กรณี ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ไม่เกิน 6 เดือน นับ
ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ)
- แผนผังแสดงเลขที่แปลงที่ดินตามผังแม่บท
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงการมีสิทธิเข้าใช้ที่ดิน
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมาย (กรณีมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

เอกสารแนบคำขอ ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หากผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนามรับรองเอกสารต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาพร้อมคำ ขอด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้อนุญาตกองบริการธุรกิจอนุญาตผู้ประกอบการ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่
สถาบันเครือข่าย