ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)