ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี