ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล