ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)