ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล