สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

เพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจโดยเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ กนอ. จึงได้มีมติเห็นชอบในการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจะลดหย่อนค่าบริการในการต่ออายุใบอนุญาต ในการประกอบกิจการโรงงาน เป็นเวลา 3 ปี ให้กับผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามเกณฑ์การชี้วัดของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จะได้รับการลดหย่อนค่าบริการ ผู้ประกอบการที่พัฒนาได้ ตั้งแต่ระดับที่ 3-5 จากทั้งหมดที่มี 5 ระดับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จะได้รับการลดหย่อนค่าบริการ 5,000 บาท ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว จะได้รับการยกเว้นค่าบริการ 10,000 บาท พร้อมมอบรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากรางวัล อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อยู่ภายใต้การดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่เริ่มในปี 2554 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา กนอ.ได้จัดทำมาตรการส่งเสริม ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2557-2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศ


Download
สถาบันเครือข่าย