ภาพรวมประเทศไทย

ที่ตั้งของประเทศ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศพม่า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาว ด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 517,000 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศของประเทศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ประเทศไทยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาคตามลักษณะภูมิประเทศได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้

 

 ภาคเหนือ

ประกอบด้วย 9 จังหวัด

เนื้อที่ 93,690.850 ตารางกิโลเมตร 

1. เชียงราย 11,678.369 ตารางกิโลเมตร
2. เชียงใหม่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
3. น่าน 11,472.072 ตารางกิโลเมตร
4. พะเยา 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
5. แพร่ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
6. แม่ฮ่องสอน 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
7. ลำปาง 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
8. ลำพูน 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
9. อุตรดิตถ์ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วย 20 จังหวัด

เนื้อที่ 173,160.087 ตารางกิโลเมตร

 
1. กาฬสินธุ์ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร
2. ขอนแก่น 10,885.991 ตารางกิโลเมตร
3. ชัยภูมิ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร
4. นครพนม 5,512.668 ตารางกิโลเมตร
5.  นครราชสีมา 20,493.964 ตารางกิโลเมตร
6. บุรีรัมย์ 10,321.885 ตารางกิโลเมตร
7. มหาสารคาม 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
8. มุกดาหาร 4,339.830 ตารางกิโลเมตร
9. ยโสธร 4,161.664 ตารางกิโลเมตร
10. ร้อยเอ็ด 8,299.449 ตารางกิโลเมตร
11. เลย 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
12. ศรีสะเกษ 8,839.976 ตารางกิโลเมตร
13. สกลนคร 9,605.764 ตารางกิโลเมตร
14. สุรินทร์ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร
15. หนองคาย 7,332.280 ตารางกิโลเมตร
16. หนองบัวลำภู 3,859.086 ตารางกิโลเมตร
17. อำนาจเจริญ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร
18. อุดรธานี 11,730.302 ตารางกิโลเมตร
19. อุบลราชธานี 15,744.850 ตารางกิโลเมตร
20. บึงกาฬ 4,305.746 ตารางกิโลเมตร
 

 

ภาคกลาง

ประกอบด้วย 7 จังหวัด

เนื้อที่ 91,795.124 ตารางกิโลเมตร

 
 
1. กรุงเทพมหานคร 15,652.221 ตารางกิโลเมตร
2. กำแพงเพชร 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
3. ชัยนาท 2,469.746 ตารางกิโลเมตร
4. นครปฐม 2168.327 ตารางกิโลเมตร
5. นครนายก 2,122 ตารางกิโลเมตร
6. นครสวรรค์ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร
7. นนทบุรี 622.303 ตารางกิโลเมตร
8. ปทุมธานี 1,525.856 ตารางกิโลเมตร
9. อยุธยา 2,556.640 ตารางกิโลเมตร
10. พิจิตร 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
11. พิษณุโลก 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
12. เพชรบูรณ์ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร
13. ลพบุรี 6,199.753 ตารางกิโลเมตร
14. สมุทรปราการ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร
15. สมุทรสงคราม 416.707 ตารางกิโลเมตร
16. สมุทรสาคร 872.347 ตารางกิโลเมตร
17. สระบุรี 3,576.486 ตารางกิโลเมตร
18. สิงห์บุรี 822.478 ตารางกิโลเมตร
19. สุโขทัย 6,596.092 ตารางกิโลเมตร
20. สุพรรณบุรี 5,358.008 ตารางกิโลเมตร
21. อ่างทอง 968.372 ตารางกิโลเมตร
22. อุทัยธานี 6,730.246 ตารางกิโลเมตร

 

ภาคตะวันออก

 

ประกอบด้วย 7 จังหวัด

เนื้อที่ 34,380.50 ตารางกิโลเมตร

1. จันทบุรี 6338 ตารางกิโลเมตร
2. ฉะเชิงเทรา 20,107.057 ตารางกิโลเมตร
3. ชลบุรี 11,472.072 ตารางกิโลเมตร
4. ตราด 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
5. ปราจีนบุรี 6,538.598 ตารางกิโลเมตร
6. ระยอง 12,681.259 ตารางกิโลเมตร
7. สระแก้ว 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
 

ภาคตะวันตก

ประกอบด้วย 5 จังหวัด

เนื้อที่ 53,678.018 ตารางกิโลเมตร

 
1. กาญจนบุรี 19,483.148 ตารางกิโลเมตร
2. ตาก 16,406.650 ตารางกิโลเมตร
3. ประจวบคีรีขันธ์ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร
4. เพชรบุรี 6,335.060 ตารางกิโลเมตร
5. ราชบุรี 5,196.462 ตารางกิโลเมตร
 

 

 

ภาคใต้

ประกอบด้วย 14 จังหวัด

เนื้อที่ 70,715.187 ตารางกิโลเมตร

1. กระบี่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
2. ชุมพร 6,009.008 ตารางกิโลเมตร
3. ตรัง 4,917.519 ตารางกิโลเมตร
4. นครศรีธรรมราช 9,942.402 ตารางกิโลเมตร
5. นราธิวาส 4,475.430 ตารางกิโลเมตร
6. ปัตตานี 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
7. พังงา 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
8. พัทลุง 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
9. ภูเก็ต 543.034 ตารางกิโลเมตร
10. ยะลา 4,521.078 ตารางกิโลเมตร
11. ระนอง 3,298.045 ตารางกิโลเมตร
12. สงขลา 7,393.889 ตารางกิโลเมตร
13. สตูล 2,478.977 ตารางกิโลเมตร
14. สุราษฎร์ธานี 12,891.469 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

เมืองสำคัญ :
ภาคเหนือ - เชียงใหม่, ลำพูน
ภาคใต้ - สงขลา, ภูเก็ต
ภาคกลาง - พระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออก - ชลบุรี, ระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นครราชสีมา, ขอนแก่น

ระบอบการปกครอง
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำคณะรัฐบาลในการบริหารประเทศ
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศาสนา
ประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาอื่นๆ แตกต่างกันออกไป เช่น อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ

ประชากร
ประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณ 65.54 ล้านคน ประกอบไปด้วย เชื้อสายไทย จีน มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และ อื่นๆ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ : 300 บาท

พื้นที่  : 

กรุงเทพมหานคร  กระบี่  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  กำแพงเพชร  ขอนแก่น  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตรัง  ตราด  ตาก  นครนายก  นครปฐม  

นครพนม  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  นราธิวาส  น่าน  บึงกาฬ  

บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  พังงา  พัทลุง  

พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  แพร่  พะเยา  ภูเก็ต  มหาสารคาม  มุกดาหาร  

แม่ฮ่องสอน  ยะลา  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  ลำปาง  ลำพูน  เลย

ศรีสะเกษ  สกลนคร  สงขลา  สตูล สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  

สระบุรี  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  

อ่างทอง  อุดรธานี  อุทัยธานี  อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญที่มา : กระทรวงแรงงาน
สถาบันเครือข่าย