ระบบป้องกันน้ำท่วม

ระบบป้องกันน้ำท่วม

คันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วตามแผนสำรองฉุกเฉิน : การเตรียมความพร้อมของ กนอ. ในการรับมือปัญหาอุทกภัย

กนอ. ได้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม (Flood Protection / Flood Defence Unit) รวมความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร อุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นตัวสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ชั้นในของนิคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉินและความรวดเร็วในการจัดการกับปัญหามีคุณลักษณะที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว โดยภายใน 1 ชั่วโมง สามารถติดตั้งได้ระยะทาง 1 กิโลเมตร และทันท่วงที เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถถอดประกอบได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจสามารถรับแรงดันน้ำในระดับสูงได้ มีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน อีกทั้งยังสามารถจัดวางในพื้นที่โค้งงอ 45-90 องศาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับเพิ่มความยาวหรือปรับให้สั้นลงได้ มีอัตราการรั่วซึมต่ำ ประหยัดแรงงานคน และกลับมาใช้ใหม่ได้ เก็บรักษาไว้ที่นิคมฯ ลาดกระบัง นิคมฯ สมุทรสาคร และ นิคมฯ บางพลี 

การบริหารจัดการน้ำในนิคมอุตสาหกรรม

จากเหตุการณ์ประเทศไทยประสบปัญหา มหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นฐานการผลิตและการจ้างงานที่สำคัญ และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างสูง ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะกระทบต่อรายได้ของประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนจะได้รับผลกระทบในวงกว้าง ให้การลงทุน การจ้างงาน การผลิต ได้กลับคืนมา รัฐบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรม 2 ใน 3 ของงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตอุตสาหกรรมโรจนะ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ในวงเงิน 3,236.694 ล้านบาท โดยมีความยาวรอบพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 143 กิโลเมตร  

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นคันดินแบบผสมผสานประกอบด้วยคันดินถมอัดด้วย Precast Concrete Panel สันเขื่อนเป็นผนังคอนกรีตเสริมรูปตัว U ระดับของคันดินอยู่ที่ระดับ +4.40 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +6.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +4.28 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รวมความยาวเขื่อน 9,885 เมตร

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)

รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัดแน่นเสริมความแข็งแรงด้วย Double Concrete Sheet Pile ระดับของคันดินอยู่ที่ +3.80 เมตร - +5.40 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL)ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +5.40เมตร เหนือระดับน้ำทะเล(MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +4.90 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (MSL)) รวมความยาวเขื่อน 11,050 เมตร โดยระบบป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวได้ออกแบบโดยใช้คาบความถี่ของฝน (Design return period) 70 ปี เป็นเกณฑ์

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัดแน่นเสริมความแข็งแรงด้วย Double Concrete Sheet Pile ระดับของคันดินอยู่ที่ +5.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล(MSL)ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +6.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +5.30 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ) รวมความยาวเขื่อน 76,275 เมตร

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัดแน่นเสริมความแข็งแรงด้วย Double Concrete Sheet Pile ระดับของคันดินอยู่ที่ +4.40 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +5.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +4.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL)) รวมความยาวเขื่อน 9,121 เมตร

เขตอุตสาหกรรมนวนคร

รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัดแน่นเสริมความแข็งแรงด้วย Corrugated Concrete Sheet Pile ระดับของคันดินอยู่ที่ +4.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +5.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +4.70 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL)) รวมความยาวเขื่อน 18,000 เมตร

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
รูปแบบ - ก่อสร้างเป็นแนวคันดินแบบผสมผสานประกอบด้วยคันดินถมอัดด้วย Precast Concrete Panel สันเขื่อนเป็นผนังคอนกรีตเสริมรูปตัว U ระดับของคันดินอยู่ที่ +7.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ระดับสูงสุดของเขื่อนอยู่ที่ +8.50 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) (ระดับน้ำท่วมสูงสุดปี 2554 อยู่ที่ +7.2 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (MSL) รวมความยาวเขื่อน 7 กิโลเมตร

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน - ดำเนินการก่อสร้างคันดินแล้วเสร็จ

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในนิคมฯ กนอ.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุมัติให้ กนอ. ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง 6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในวงเงิน 3,546.24 ล้านบาท คณะกรรมการ กนอ. มีมติอนุมัติวงเงินเพื่อการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว แล้ว
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 คณะกรรมการ กนอ. มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และอยู่ระหว่างการดำเนินตามขั้นตอนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีพื้นอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) กนอ. ต้องขออนุมัติจาก จพท. ก่อนดำเนินการก่อสร้างและจะใช้เวลาในการดำเนินงานอย่างน้อย 6 เดือน รายละเอียด ดังนี้

1. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผู้ดำเนินการ : บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

งบประมาณ : 567,800,000 บาท

ความยาว : 18 กิโลเมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

รูปแบบ : ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัด ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งทางชุมชนจะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับ กนอ. ได้

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : 99.57%

2. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ผู้ดำเนินการ : บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด

งบประมาณ : 634,000,000 บาท

ความยาว : 14 กิโลเมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 590 วัน

รูปแบบ : ก่อสร้างเป็นคันดินบดอัดบางส่วน รวมทั้งมีการปรับลดแนวป้องกันบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และเพิ่มแนวป้องกันบริเวณ 20 ฝั่งคลองข้างนิคมฯ

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : 92%

3. นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

ผู้ดำเนินการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด งามกมลรัตน์

งบประมาณ : 13,430,000 บาท

ความยาว : 3.8 กิโลเมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 120 วัน

รูปแบบ : ก่อสร้างเสริมคันดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีก 60 เซนติเมตร

4. นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ผู้ดำเนินการ : หจก.จักรวาลบุรีรัมย์

งบประมาณ : 258,927,000 บาท

ความยาว : 6.3 กิโลเมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

รูปแบบ : ก่อสร้างเป็นกำแพงผนังคอนกรีตตามรูปแบบของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : 98.12%

5. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ผู้ดำเนินการ : หจก.จักรวาลบุรีรัมย์

งบประมาณ : 220,006,000 บาท

ความยาว : 3.8 กิโลเมตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 300 วัน

รูปแบบ : ก่อสร้างเสริมคันดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงบางส่วน และสร้างกำแพงผนังคอนกรีต

ความก้าวหน้าการดำเนินการ : 99.37%

6. นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

รูปแบบ -ดำเนินการปรับปรุงเขื่อนดินเดิมให้ได้ระดับ +1.10 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (MSL) ร่วมกับการเสริมวางแนวเขื่อนของ กนอ. (คันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว) ให้ได้ระดับรวมที่ +2.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (MSL)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

flood-protection-3