ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กนอ. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม IDOLS
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กนอ.จัดกิจกรรมสัมมนารับฟังผลสำรวจความพึงพอใจและอื่นๆของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ.ประจำปี 2560
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กนอ.จัดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมอนุโมทนา สาธุ
วันที่ 20 ตุลาตม 2560 โครงการเตรียมความพร้อม กนอ. เพื่อรองรับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 รผก.บร จัดให้มีการประชุมสายงาน บร. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องสัมมนาอุทัย
วันที่ 17 ต.ค. 2560 กนอ. จัดให้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง