ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

การตรวจประเมินการเปิดระบบราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมประมง เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมข้อมูลในภาพรวมสำหรับใช้ในการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.
นางสุวัฒนา. กลมวัทนนิศา รผก.ยพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างนิคม-โรงงาน-ชุมชน ตามมนโยบายประชารัฐ
กิจกรรม Knowledge Sharing
วันที่ 2 ของการอบรม หลักสูตร
หลักสูตร