ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรม, การควบคุมการจราจรทางน้ำและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางเรือ
กนอ.จัดให้มีการศึกษาดูงาน Application แบบเบ็ดเสร็จ Excellence Product และ Excellence Customer
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ
น.ส.พิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผอ.ฝตล. เป็นผู้แทน กนอ. ในการบรรยายร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย หัวข้อเรื่อง
ผวก.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กนอ. กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. มี ผู้ช่วยผู้ว่าการ เยาวนุช จิตตินันทน์ เป็นประธาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561