คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM)  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ที่ได้รับมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ กนอ. พร้อมทั้งรวบรวม ประมวลองค์ความรู้ให้เป็นระบบ และดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง กนอ. ที่ ๕๒/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ตามไฟล์แนบ