คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

 

คำสั่ง กนอ. ที่ 451/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM)  สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

            ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM)  ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ที่ได้รับมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ กนอ. พร้อมทั้งรวบรวมประมวลองค์ความรู้ให้เป็นระบบ และดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

            เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ตามไฟล์แนบ

 

File Download