นโยบาย KM

นโยบาย KM

นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


               ตามที่ได้มีประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 72/2553 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั้น

               เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวข้างต้น และกำหนดนโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ ดังนี้


               1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์  และทัศนคติของบุคลากร กนอ. ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
               2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
               3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
               4. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บุคลากร กนอ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว

               5. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าว และมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

นางสาวสมจิณณ์  พิลึก 

ผวก. กนอ.

 

 

File Download