เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

คู่มือระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์และวิธีการประเมิน) (ฉบับปรับปรุง ณ มกราคม 2556)  เป็นการประยุกต์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ฉบับปี 2555-2556 เข้ากับเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง 6 ด้าน และเกณฑ์ EVM ภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจไทย  โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความทันสมัยของเกณฑ์กับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ของรัฐวิสาหกิจจากเกณฑ์ฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบหลักการที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งได้มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม โดยคู่มือเล่มนี้จะนำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบ SEPA ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป   สคร. มีความมุ่งหวังที่จะให้ระบบ SEPA เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจไทยยกระดับความสามารถของการดำเนินการสู่ระดับสากล สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนของประเทศต่อไป........จากคู่มือระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มกราคม 2556