KM วันละคำ

KM วันละคำ

การที่ผู้บริหารจะบริหารหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีนั้น เขาคนนั้นจะต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานทุกอย่างในองค์กร ต้องมีความรู้ดีในการแก้ไขปัญหางานทุกประเภท คือ ต้องเป็นคนที่รอบรู้จริงๆ ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1.  มีความเป็นผู้นำ (Leadership)  ต้องมีศิลปะในการเป็นผู้นำที่ดี

2.  มีไหวพริบ (Intelligence)  ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบดี เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  มีความมั่นคง (Stability)  ต้องเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง เพื่อที่จะพยายามหันเหพฤติกรรมของผู้ร่วมงานให้หันมาร่วมมือกันทำงาน

4.  เป็นนักการฑูต (Liaison Capacity)   ต้องมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับคนทุกระดับและต้องเข้าใจงานของฝ่ายอื่น ๆ และต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ด้วย

5.  ความสามารถในการมอบหมายงานให้คนอื่นทำ (Ability to delegate)    ผู้บริหาร คือ คนที่ทำงานสำเร็จได้จากคนอื่น  คนอื่นอาจจะคิดว่าการลงมือทำเองจะได้ผลดีกว่าการมอบให้คนอื่นทำแทน  แต่ผู้บริหารที่ดีไม่ควรลงมือทำเอง  ควรมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำแทน  ส่วนตัวเองคอยให้คำนะนำและควบคุมเท่านั้น

6.  เป็นผู้มองการณ์ไกล (Vision) ไม่ควรละเลยในการวางแผนงานที่จะเกิดขึ้นใจอนาคต

7.  มีความเข้าใจในการจัดองค์กรเป็นอย่างดี (Understanding Organization)  สำหรับคิด แก้ไขปรับปรุงองค์กรและระบบงานต่าง ๆ

8.  มีความสามารถในการบริหารและนโยบาย (Administrative ability) การบริหารสำนักงานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้จัดการสำนักงานไม่ควรจมอยู่กับกองงานประจำวันจนไม่มีเวลาในการคิดปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้มีปะสิทธิภาพเพื่อผลิตข้อมูลและรายงานที่มีประโยชน์และง่ายต่อการใช้

9.  การศึกษา (Education)  การศึกษา การฝึกอบรมต่าง ๆ การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  เป็นสิ่งสำคัญของคนที่จะเป็นผู้บริหารหน่วยงาน

จาก  http://www.yellowatwork.com/th/content/Pages