ประชาสัมพันธ์ KM

ประชาสัมพันธ์ KM

อบรมหลักสูตร
รายงาน OPR และรายงาน SAR พร้อม OFIs Roadmap ประจำปี 2561ของคณะทำงาน SEPA
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานห้องสมุดนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ.
วันที่สามของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
วันที่สองของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กนอ.พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร