กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานห้องสมุดนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน กนอ.