อบรมหลักสูตร "การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)" รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ระดับ 9-10