คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย

     ผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานกรรมการ, รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานบริหาร  เป็นรองประธานกรรมการ, รองผู้ว่าการแต่ละสายงาน  เป็นกรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่
      1.  กำกับการดำเนินการวางระบบและการจัดทำแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
      2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
      3. วางแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้เพื่อให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต


กลไกการปฏิบัติงาน
ให้กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      1.  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยประสานกับกรรมการทุกท่าน เพื่อวางระบบและจัดทำแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
      2.  จัดทำรายงานความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้เสนอต่อผู้ว่าการ และคณะกรรมการทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ