คณะทำงานดำเนินงานจัดการความรู้

คณะทำงานดำเนินงานจัดการความรู้

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานบริหารเป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ดังกล่าว และกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. และเป็นทีมงานเครือข่ายเพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ กนอ. นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความรู้ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้                     (Chief Knowledge Officer : CKO) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Group : KM) จำนวน ๑๐ กลุ่มกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ตามไฟล์แนบ