คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

คณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้

คณะทำงาน KM  มีองค์ประกอบ  7 สายงาน  ประกอบด้วย 

     1.  สายงานผู้ว่าการ 

          ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประธานคณะทำงาน    ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ 1 เป็นรองประธาน  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ 2  เป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นฝ่ายเลขานุการ

     2.  สายงานบริหาร

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน  ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน  และมีผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นฝ่ายเลขานุการ

     3.  สายงานยุทธศาสตร์และการเงิน

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานยุทธศาสตร์และการเงิน เป็นประธานคณะทำงาน  มีผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน  และมีผู้แทนสายงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

     4.  สายงานบริการและสิ่งแวดล้อม

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานบริการและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานคณะทำงาน  มีผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนสายงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

     5.  สายงานปฏิบัติการ 1

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานปฏิบัติการ 1  เป็นประธานคณะทำงาน มีผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนสายงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

     6.  สายงานปฏิบัติการ 2

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานปฏิบัติการ 2  เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน  และมีผู้แทนสายงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

     7.  สายงานท่าเรืออุตสาหกรรม

          ผู้ช่วยผู้ว่าการ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลงานในสายงานท่าเรืออุตสาหกรรม  เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน และมีผู้แทนสายงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่
           1. ศึกษา ทบทวน และพิจารณาดำเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสายงาน ปีละ 1 องค์ความรู้ 
           2. นำเสนอองค์ความรู้ต่อ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และจัดส่งองค์ความรู้ที่ได้รับคามเห็นชอบให้กพบ. รวบรวมในระบบการจัดการองค์ความรู้ของ กนอ. ต่อไป
           3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ หรือดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

File Download