นโยบาย KM

นโยบาย KM

นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


              การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)” โดยพนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งพัฒนาความรู้  สามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานของพนักงาน ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้


               1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์  และทัศนคติของบุคลากร เพื่อเป็นผู้ที่มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการความรู้มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นทุนทางปัญญา สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ตลอดจนมีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน จนสามารถยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นคลังความรู้ขององค์กร
               2. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ ที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยมุ่งหวังให้เป็นการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
               3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นทุนทางปัญญา สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ตลอดจนมีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน จนสามารถยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นคลังความรู้ ขององค์กร
               4. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นเครื่องมือพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน 

 

 

File Download