ผู้บริหารการจัดการความรู้

ผู้บริหารการจัดการความรู้

ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer: CKO) ของ กนอ.


มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายหรือสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
 2. สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายหรือสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
 3. สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนให้ความสำคัญกับความรู้ของพนักงาน
 4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือทีมงานเพิ่มเติมเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. และเป็นทีมงานเครือข่าย เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ กนอ.
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดการความรู้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ กนอ. การกำหนดขอบเขตเป้าหมายของแผนงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ กนอ. และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว
 6. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้ของ กนอ. ให้ผู้ว่าการทราบ

File Download