ร่วมพิธีประดับเม็ดดุมชั้นปี แก่นักเรียนเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17)