ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome; MERS)

MERS CoV ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือมาบตาพุด ได้มีการสื่อสารประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome; MERS) โดยให้มีการเฝ้าาะวังเรือที่มาจาก 6 ประเทศ ได้แก่

1.ซาอุดิอาระเบีย

2.สหรัฐอาหรับ

3.อิหร่าน

4.กาตาร์

5.โอมาน

6.เกาหลีใต้

ทั้งนี้ ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ด่านฯ ได้มีการกำหนดจุดคัดกรอง และจุดกักกันไว้ ตามรูปที่แนบมานี้