พิธีแสดงเจตจำนงการดำเนินการตามสัญญาจ้างงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงจากภายนอกมายังพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1

พิธีแสดงเจตจำนงการดำเนินการตามสัญญาจ้างงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงจากภายนอกมายังพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในพิธีแสดงเจตจำนงการดำเนินการตามสัญญาจ้างงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงจากภายนอกมายังพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการปักเสาพาดสายและให้บริการระบบไฟฟ้าแรงดันสูงให้กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 เป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านระบบพลังงานไฟฟ้าของนิคม โดยมี นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา, นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา, นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม เข้าร่วมในพิธีฯ และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก