การคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

การคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

ตามที่ กนอ.ได้มีประกาศ กนอ. ที่ 80/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ยื่นข้อเสนอทำการประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. นับตั้งแต่วันที่ประกาศ สิ้นสุดลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. (วันทำการ) ณ กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

Download
สถาบันเครือข่าย