สัมมนารับฟังผลการสำรวจความพึงพอใจ และอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2563

สัมมนารับฟังผลการสำรวจความพึงพอใจ และอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ผู้พัฒนา นิคมอุตสาหกรรม พันธมิตรร่วม และผู้เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนารับฟังผลการสำรวจความพึงพอใจ และอื่นๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความภักดีของกลุ่มลูกค้า กนอ. โดยจะนำผลมาวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการปรับปรุง การพัฒนาการดำเนินงานของ กนอ. ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทราบถึงทัศนคติ ความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน รวมทั้งประสิทธิภาพของงานด้าน Cooperate CSR ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลล์รูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์