คณะกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง

คณะกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ มีนะโตรี นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว พลตำรวจตรี เทียนชัย คามะปะโส คณะกรรมการ และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง นายวิฑูรย์ อยู่ทิม ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กนอ. โดยมี นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 3 นายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการสายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร กนอ.

ให้การต้อนรับในโอกาสลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง โดยจุดแรกได้บรรยายสรุปภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ห้องประชุมสมเจตน์ โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป  หลังจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring & Control Center : EMCC) จุดที่สอง เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม SMART Park จุดที่สาม เดินทางไปสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เยี่ยมชมศูนย์ประสานแจ้งและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)