สัมมนา Eastern Economic Corridor and SEZs : The New Investment Opportunity in Thailand

สัมมนา Eastern Economic Corridor and SEZs : The New Investment Opportunity in Thailand

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. พร้อมด้วย ผวก. ผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าร่วมงานสัมมนา Eastern Economic Corridor and SEZs : The New Investment Opportunity in Thailand จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ กนอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบนโยบาย EEC และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.  โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การลงทุนประเทศไทย เจาะลึกโอกาสการลงทุนใน EEC โดย ผวก.กนอ. และเสวนาเรื่อง Eastern Economics corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand จากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 300 ท่าน   17 พฤษภาคม 2560