นิคมฯ บางชันเยี่ยมชุมชน

นิคมฯ บางชันเยี่ยมชุมชน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เดินทางตรวจเยี่ยมชุมชน รามอิทราเนรมิตร และชุมชนเกาะจวน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของชุมชน เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคม/ชุมชน (CSR in Process) อันเป็นการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสังคม/ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนอย่างยั่งยืน