พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีนายสมชาย หวังวัฒนาพานิช รองประธาน ส.อ.ท. และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการกิจการพิเศษ โดย ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนาม ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ ส.อ.ท. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผอ.นิคมฯ และพนักงานกนอ. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องอัญชลี กนอ.สำนักงานใหญ่ วันที่  30 พฤษภาคม 2560