กนอ.ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงานหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กนอ.ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงานหนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว


กนอ.ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงนามMOU ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ OTOP/SMEs/การท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รับการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศเชื่อมโยงสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คาดพัฒนานิคมฯเสร็จเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ปี 2561
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นนิคมฯแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่รัฐบาลได้เดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่รองรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ส่งผลให้ขณะนี้ได้เกิดความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จะนำไปสู่การขยายเส้นทางการค้า และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ผ่านความร่วมมือโครงการประชารัฐ ซึ่งล่าสุด กนอ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 5 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 1.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว 2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 4.ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ 5.สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่
ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทุกหน่วยงานจะดำเนินการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ กนอ. โดยสำนักงานโครงการนิคมฯสระแก้ว จะสนับสนุนประสานงานเชิงนโยบายกับรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่นำร่องเพื่อรองรับการลงทุน และ ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และลานประชารัฐสำหรับผู้ประกอบการกิจการ OTOP/SMEs และจุดดึงดูดการท่องเที่ยวในนิคมฯสระแก้ว และ กนอ.จะจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) ในนิคมฯ เพื่อบริการนักลงทุนที่สนใจเข้าติดต่อสอบถาม พร้อมขออนุมัติอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และประกอบกิจการในนิคมฯ การอนุญาตก่อสร้าง การอนุญาตนำคนต่างด้าวและครอบครัวเข้ามาอยู่และทำงานในราชอาณาจักร การอนุญาตนำส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักรได้ และการอนุญาตสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เป็นต้น
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินงานให้ความร่วมมือในด้านการจัดหาผู้ประกอบการ OTOP มาจำหน่ายสินค้าในนิคมฯ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการการจัดหาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการการ กลุ่มSMEs ที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในนิคมฯ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว จะให้ความร่วมมือการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงนิคมฯกับ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในนิคมฯ
ขณะที่ ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างจุดสนใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นิคมฯสระแก้ว และในส่วนของเทศบาลตำบลป่าไร่ จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งการสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรในชุมชนมาจำหน่ายในพื้นที่นิคมฯ เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์เกษตร และการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนต่างๆ ในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไร่ เพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ทั้งนี้นิคมฯในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กนอ.ได้สนับสนุนโครงการประชารัฐโดยการจัดพื้นที่ โดยการจัดพื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างอาคาร โรงงานสําเร็จรูป และลานประชารัฐ บนพื้นที่ 3 ไร่ จำนวนทั้งสิ้น 5 ยูนิต สำหรับรองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย อาคารชั้นเดียว ขนาด 1,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง อาคารแฝดชั้นเดียว แบบ 2 ยูนิต/หลัง จำนวน 2 หลัง (พื้นที่ใช้สอย 500 ตารางเมตร/ยูนิต) ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่ม SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เครื่องหอมเมืองสระแก้ว กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อสม. ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ให้ความสนใจเข้าสอบถามและจองเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการจำนวนหลายราย คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้นักลงทุนเข้าประกอบกิจการได้ภายในเร็วๆนี้
สำหรับการดำเนินงานภาพรวมการพัฒนาโครงการนิคมฯสระแก้ว ขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้วางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในนิคมฯแล้ว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถ เริ่มดำเนินการพัฒนา พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เขตประกอบการทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าลงทุนในพื้นที่ ได้ประมาณปี 2561 ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจพื้นที่โครงการฯเพื่อการลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายการตลาดโครงการฯการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โทร. 022530561 ต่อ 2123