นิคมฯบางชัน ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการดูแลสุขภาพชุมชนรอบนิคมด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

นิคมฯบางชัน ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดโครงการดูแลสุขภาพชุมชนรอบนิคมด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดกิจกรรม "โครงการดูแลสุขภาพชุมชนรอบนิคมฯด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทย" โดยให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการบำบัดสุขภาพร่างกาย ด้วยสมุนไพรไทย ด้วยการนวด ประคบ ตามร่างกาย ซึ่งมีชุมชนเขาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนางสาวกฤษฏาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯบางชัน นางสาวมัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม