สัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ กนอ. ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0"

สัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ กนอ. ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0"

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก (รผก.กพ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ กนอ. ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ Industry 4.0" ณ ห้องจามจุรี B บอลรูม B โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยมีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา 25 กรกฎาคม 2560