กนอ.- กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามเช่าที่ดิน 629 ไร่

กนอ.- กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามเช่าที่ดิน 629 ไร่

กนอ.- กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามเช่าที่ดิน 629 ไร่
ผุดนิคมอุตสาหกรรมสะเดา เป็นแหล่งลงทุนใหม่ในภาคใต้
กนอ. – กรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ เตรียมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา พื้นที่ 629 ไร่ เช่า 50 ปี รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนของภาคใต้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าวันนี้ (8 ส.ค.2560) กนอ.ได้ร่วมลงนามกับ กรมธนารักษ์ ทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อจัดตั้งเป็น “นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา” พื้นที่ประมาณ 629 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะเวลาการเช่า 50 ปี ซึ่งนับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ที่อยู่ในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZ ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสะเดา ในอำเภอสะเดาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดสงขลา นับว่ามีความพร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ แรงงาน และระบบคมนาคมขนส่งสินค้า ต่อเนื่องกับประเทศ เพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย และต่อไปยังสิงคโปร์ ด้วยการเชื่อมโยงผ่านด่านชายแดนระหว่างพรมแดนไทย และมาเลเซียที่สำคัญถึง 2 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสะเดา-รัฐเกดะห์ และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์-รัฐปะลิส นอกจากนั้น ยังมีท่าเรือน้ำลึก ที่อำเภอสิงหนคร เป็นด่านส่งออก-นำเข้าสินค้า และท่าอากาศยาน ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าว จึงถือเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้
“เป้าหมายหลักของการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา คือมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้น และที่สำคัญยังเป็นแหล่งสร้างงานและสร้างอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงในพื้นที่ภาคใต้” นายวีรพงศ์กล่าว
กนอ. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม 289.63 ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรมบริการ (Logistic) 119.57 ไร่ พื้นที่เขตประกอบการเสรี (Free Zone) 81.28 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286.31 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 102.86 ไร่ พื้นที่เขตพาณิชยกรรม 48.28 ไร่
สำหรับ แผนการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ถือเป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลที่ กนอ.จะพัฒนา และกำกับดูแล เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใหม่ ตามแผนนโยบาย การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้ภายในปี 2561-2562 โดย กนอ. ได้เตรียมความพร้อมด้านการออกแบบ (Detailed Design Drawings) และให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงแนวทางในการพัฒนา และ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึง กนอ.ได้จัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยล่าสุดคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีมติเห็นว่ารายงานดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว จะสามารถรองรับ 11 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ประกอบด้วย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเบา กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากยางพารา และกิจการผลิตเครื่องใช้อนามัยจากยาง เคมีภัณฑ์และพลาสติก ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องใช้จากพลาสติกส์ กิจการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และกิจการห้องเย็นเก็บสินค้า ซึ่งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว คาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในพื้นที่มากกว่า 13,000 ล้านบาท และการจ้างงานมากกว่า 3,000 คน โดยการดำเนินการพัฒนาพื้นที่การลงทุนแห่งนี้ได้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองการตลาดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โทร. 022530561 ต่อ 1193 หรือ E-mail : investment.1@ieat.mail.go.th