กิจกรรมสื่อสัญจรการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ รองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กิจกรรมสื่อสัญจรการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ รองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ.  และทีมงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจรการบริหารจัดการลุ่มน้ำฯ รองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยบรรยายสรุปความคืบหน้าก่อสร้าง และการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมในนิคมฯ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน   29 สิงหาคม 2560