ประกาศ กนอ. ที่ 112/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

ประกาศ กนอ. ที่ 112/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ.

ตามที่ กนอ. ได้มีประกาศ กนอ. ที่ 112/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่องการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ยื่นข้อเสนอการทำประกันภัยทรัพย์สินของ กนอ. ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. (วันทำการ) ณ ฝ่ายเลขานุการ (กบง.ฝงบ.)

Download