พิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร และการนำเสนอโครงการนวัตกรรมและแนวคิดนวัตกรรม

พิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร และการนำเสนอโครงการนวัตกรรมและแนวคิดนวัตกรรม

กนอ. จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร และการนำเสนอโครงการนวัตกรรมและแนวคิดนวัตกรรม จำนวน 6 โครงการ และมอบรางวัลคำขวัญส่งเสริมนวัตกรรม จำนวน 3 รางวัล ณ ห้องอุทัย กนอ. สนญ.   8 กันยายน 2560