ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2017” ภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2017” ภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ  จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 “Eco Innovation Forum 2017” ภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบริบทที่ประเทศไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมทั้งสร้างความตระหนัก เพิ่มความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อทิศทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ และสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง www.zipeventapp.com/e/ECO-Innovation-Forum-2017