งานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี

งานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี

นายอัฏฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ยพ. ผู้แทน กนอ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบเงินร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สคร. ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   3 ตุลาคม 2560