กนอ. จัดทำโครงการทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบของ กนอ.เพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจกับ กนอ.

กนอ. จัดทำโครงการทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบของ กนอ.เพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจกับ กนอ.

ด้วยสภาพการณ์ของเศรษฐกิจ สังคม และภาคอุตสาหกรรมได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กนอ. จึงมีแผนงานการปรับปรุงองค์กรให้สามารถดำเนินมาตรการต่างๆ ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ กนอ.เพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กนอ.จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาปัญหาและอุปสรรค กรณีข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบของ กนอ. ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ กนอ. และที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการฯร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบของ กนอ. ดังรายละเอียดด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม  2560

ทั้งนี้ สามารถส่งความคิดเห็นผ่านทาง e-mail : contactbung1@hotmail.com, songkran.c@ieat.mail.go.th, kunnarin.a@ieat.mail.go.th หรือทางโทรสาร 02 6500219 หรือมีหนังสือมายัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 2530561 ต่อ 1250 , 1251 และ 1218 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแสดความคิดเห็นตามเอกสารด้านล่าง

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น

  • เป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นประโยชน์ และความเหมาะสมแก่การเผยแพร่
  • ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่หมื่นประมาทผู้ใด
  • ความคิดเห็นที่ได้รับ กนอ. จะนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป สำหรับผู้แสดงความคิดเห็นท่านใดประสงค์จะระบบุชื่อ นามสกุล  หรือข้อมูลส่วนตัว กนอ. จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ 

 

Download
สถาบันเครือข่าย